Master of Arts in Filipino

Ang Master ng mga Sining sa Filipino ay isa sa dalawang programang pangmaster ng Departamento ng Filipino at Ibang mga Wika na ngangailangan ng tesis. Sinasaklaw nito ang paghahandog ng mga kasanayan sa pagkatuto/paggamit ng Filipino bilang isang wika at bilang isang disiplina, at bilang kultural na komponent ng lipunan.