Batsilyer ng Sining sa Filipino

Batsilyer ng Sining sa Filipino ay lilinang sa kakayahan ng mga mag-aaral sa wikang Filipino; magpapalawak sa kaalaman sa interdisiplinaryong pananaw sa pag-aaral ng Filipino; lilinang sa malikhain at kritikal na pag-iisip upang makapagsagawang mapanuring pananaliksik na makapagpapaunlad sa disiplinang Filipino; at makapagbukas ng oportunidad para sa praktikal na aplikasyon ng mga kasanayan at kaalamang natamo.

Career Paths: Mananaliksik, Mamamahayag, Guro, Kritiko, Tagasalin, Editor