College of Economics, Business and Accountancy

Graduate Programs

Master’s Degree

Master in

Business Administration

Ang Master ng mga Sining sa Filipino ay isa sa dalawang programang pangmaster ng Departamento ng Filipino at Ibang mga Wika na ngangailangan ng tesis. 

Doctor’s Degree

Doctor in

Business Administration

Ang programang Doktor ng Pilosopiya sa Filipino ng Departamento ay kauna-unahang doktoradong programa sa Filipino sa buong Mindanao.