PROGRAM OF STUDY:

           1st Semester
          2nd Semester
First Year
 • Pag-unawa sa Sarili*
 • Malayuning Komunikasyon*
 • Ang Kasalukuyang Daigdig*
 • Matematika sa Makabagong Daigdig*
 • Wika at Kultura sa Mapayapang Lipunan
 • Ekokritisismo at Pagpapahalaga sa Kalikasan
 • Exercise Prescription and Management*
 • National Training Service Program 1*
 • Mga Babasahin Hinggil sa Kasaysayan ng Pilipinas*
 • Pagpapahalaga sa Sining*
 • Inobasyon sa Wikang Filipino
 • Kasaysayan ng Wikang Pambansa mula sa Iba’t ibang Perspektiba
 • Batayang Estruktura ng Wikang Filipino
 • Etika*
 • Dance/Martial Arts*
 • National Service Training Program 2*
Second Year
 • Agham, Teknolohiya, at Lipunan*
 • Fundamentals of Peace Education**
 • Mga Teorya sa Pag-aaral ngWika
 • Introduksyon sa Pananaliksik Pangwika
 • Historical na Pag-unlad sa Pag-aaral ng Wikang Filipino
 • Wika at Wikain sa Pilipinas
 • Individual/Dual Sports/Traditional/ Recreational Games
 • Life and Works of Rizal*
 • Berbal at Di-berbal na Komunikasyon sa Filipino
 • Wika at Panitikan ng Kalikasan at Kapayapaan
 • Pagsasaling Teknikal
 • Kalakaran at Tunguhin sa Pag-aaral ng Wika
 • Mga Baraytu at Baryasyon ng Wikang Filipino
 • Team Sports*
Third Year
 • History of the Filipino Muslims and
 • the Indigenous People of MinSuPala**
 • Wika ng Sosyal na Midya
 • Ponolohiya at Morpolohiya ng Wikang Filipino
 • Sintaks at Semantiks ng Wikang Filipino
 • Pagsasaling Pangmidya
 • Elektib 1
 • Pagsasaling Pampanitikan
 • Diskurso
 • Kritikal na Pagbasa at Pagsulat sa Disiplina
 • Twaid-bansang Pag-aaral ng Filipino
 • Elektib 2
 • Wikang Rehiyonal
Fourth Year
 • Art Appreciation*
 • Ethics
 • Inobasyon sa Wikang Filipino
 • Cognate
 • Undergraduate Thesis
 • Elektib 4
 • Praktikum
 • Di-gradwadong Tesis