Arts & Social Sciences

The College of Arts and Social Sciences (CASS) is one of the six colleges in the Institute and has six degree offerings and service departments namely: (1) Department of English, (2) Departamento ng Filipino at Ibang mga Wika, (3) Department of History, (4) Department of Political Science, (5) Department of Psychology, and (6) Department of Sociology; and one service department, the Department of Philosophy and Humanities.

The College has been recognized by the Commission on Higher Education as Centers of Development in Filipino, History, and Sociology. All of its programs have also been granted Level IV Accreditation by the Accrediting Agency of Chartered Colleges and Universities (AACCUP).

Events

There're no item that match your search criteria. Please try again with different keywords.

Brief History

The College of Arts and Social Sciences was created by virtue of the Mindanao State University System Board of Regent (MSUS BOR) Resolution No. 18, series of 1984 during the 120th Meeting of the MSUS BOR on January 24, 1984.

CASS’s origins can be traced to the creation of Department of Professional and Technical Education in 1971. The department was renamed in 1974 as Department of General Education which later evolved to the School of Arts and Sciences (SAS) on July 1, 1976.

In 1978, the School of Arts and Sciences was re-organized and expanded to three schools namely, (1) School of Sciences and Mathematics, (2) School of Physical Education, and (3) School of Arts and Humanities. The School of Arts and Humanities, which was re-organized to the College of Arts and Social Sciences, started to offer complete baccalaureate degree programs in English, History, Political Science, and Sociology during the academic year of 1978-1979. The departments of English, History, Political Science, and Sociology were created to implement the said baccalaureate degree programs. In 1981, SAH produced its first graduates.

In 1984, SAH after being re-organized to CASS was given authority to offer AB Psychology in June 1985. The AB Psychology program was later changed to BS Psychology with the introduction of stronger foundation in science. The AB Filipino program was first offered in 1987. Since then, CASS has been offering six baccalaureate degree programs.

The first graduate program of the College, MA in Sociology was offered in 1989; the MA in English Language Studies was offered in 1995 while the MA in Filipino was offered in 1999.

To date, CASS is still home to some of the School of Arts and Humanities first graduates in 1981: (1) Faith Ongpoy-Miguel, a graduate of the AB English program is now a faculty member of the Department of English, (2) Saturnina Sexon-Rodil, a graduate of the AB History program is now a faculty member of the Department of English, (3) Rey Luis A. Montesclaros, a graduate of the AB History program is now a faculty member of the Department of History; and (4) Felicidad C. Gadiano, a graduate of the AB Political Science is now a faculty member of the Department of Political Science.

Vision, Mission, Goals, and Objectives

INSTITUTE VISION

A world-class institution of higher learning renowned for its excellence in Science and Technology and for its commitment to the holistic development of the individual and society.

 

VISYON NG PAARALAN

Isang institusyon ng mataas na karunungang may pamantayang pandaigdig na kinikilala sa kahusayan sa Agham at Teknolohiya at sa komitment nito sa kabuuang pag-unlad ng indibidwal at lipunan.

 

PANGLANTAW SA TULUNGHAAN

Usa ka tulunghaan nga nabantug sa katakus sa Siyensya ug Teknolohiya ug sa baroganan niini sa pangkinatibuk-ang pagpalambo sa indibidwal ug sa katilingban.

 

ANTANGAN O ILMO

So makalelebi a paganadan sa donya a maporo a kapapandayan ago para sii ko paliyogat babarakatn a kapakaozor pithungisaan a goso ka panged.

 

VISION PILLARS
 1. Academic excellence
 2. Strong research and extension program
 3. A model information and communication technology institution
 4. Quality management system and culture

 

 

INSTITUTE MISSION

To provide quality education for the industrial and socio-economic development of Mindanao with its diverse cultures through relevant programs in instruction, research, extension and community involvement.

 

MISYON NG PAARALAN

Makapaglaan ng mataas na uri ng edukasyon para sa pang-industriya at sosyo-ekonomikong pag-unlad ng Mindanao na may iba-ibang kultura sa pamamagitan ng mga programang may kaugnayan sa pagtuturo, pananaliksik, ekstensyon, at pakikilahok sa mga gawaing panlipunan.

 

MISYON SA TULUNGHAAN

Ang paghatag ug edukasyon nga may kalidad alang sa industriyal ug katilingbanon-ekonomikanhong kalamboan sa Mindanao uban sa iyang nagkadaiyang kultura, pinaagi sa mga haum nga programa sa pagtudlo, pagduki-duki ug maalagarong pakigsandurot sa mga komunidad.

 

ANTAP O ILMO

So kapakabugay sa mapiya a ndaowan ko di kapaguyag-uyag o magengud sa kapakaosor o kamapiyaan a Mindanao ago so kaapud o salakaw di salakaw ko di kendaown, di kambabanog ago kaapud o omanisa ko kamapiyaan o magengud.

 

INSTITUTE CORE VALUES
 1. COMMITMENT – Being bound emotionally and intellectually to the Institution
 2. EXCELLENCE – Being superior in one’s performance, product and/or output
 3. TEAMWORK – Being able to work collaboratively with others in a group
 4. INTEGRITY – Being able to stand up for what is morally right and to fulfill commitment and promises
 5. ACCOUNTABILITY – Accepting responsibility for one’s action

 

CASS Mission

To promote a peaceful and sustainable society through the development of globally competent, socially responsible, culturally sensitive and humanistic scholars and professionals.

 

Misyon ng CASS

Makapagtaguyod ng mapayapa at matatag na lipunan sa pamamagitan ng paglinang ng mga may kakayahang pandaigdig, may pananagutang panlipunan, may kamalayang kultural, at makataong iskolar at propesyonal.

 

Misyon sa CASS

Ang pagdasig sa malinawon ug malig-on nga katawhan pinaagi sa pag-ugmad sa kinatibuk-ang kahanas, ug sa baroganan niini, ug sa pag-ila sa kultura, mga makinaadmanon ug makatawhanong iskolar.

 

Katuman ko galebek a CASS

Ipanolen so kalilintad go kanggonai ko kapagentao sii ko katagompia go kalaan-on na so kapasang oumanisa go sarig go kapanaguntaman  o igma go taritib o manginged  ko kambilangatao.

 

CASS Goals
Mga Tunguhin ng CASS
Mga Tahas sa CASS
CASS Kapanagutaman
 1. Quality curricular and co-curricular programs and service courses in the social sciences, arts and humanities

  Mahusay na antas ng kurikular at ko-kurikular na mga programa at kursong panserbisyo sa mga agham panlipunan, sining at humanidades

  De-kalidad nga tulumanong kurikular ug co-kurikular ug kursong makaalagad sa social sciences, arte, ug humanities

  So kapakandao sa mga pipiya a galebuk sii ko petebarangan a sowa sii ko kapanged

 2. Relevant, creative and innovative teaching-learning processes and activities

  Naaangkop, malikhain at inovativ na proseso at gawaing pagtuturo-pagkatuto

  Mga kalihukan nga tukma sa pagmugna ug pagbag-o sa mga pamaagi sa pagtudlo ug kahibalo

  So kaphanganugoni ko kapamangdao sa mga bago a ilmo ko salakaw di salakaw

 3. Scholars and professionals who are globally competitive, socially responsible, humanistic and culturally sensitive

  Mga iskolar at propesyonal na may kakayahang pandaigdig, may pananagutang panlipunan, makatao at may kamalayang kultural

  Mga tinun-an ug mga manggialamon nga may katakus sa pangkinatibuk-ang kahanas, adunay tulubagon sa katawhan, makatawhanon ug adunay kahibalong kultural

  So kapakaadun sa mga papasang a adun a mga sowa eyan ko kandoniya, katao ko taritib u umanisa sii kapagengud ko kambilangatao

 4. Knowledge generation through research and publication activities relevant to the needs of instruction and sustainable development

  Kaalamang naangkin mula sa mga gawaing panriserts at publikasyong naaangkop sa pangangailangang pampagtuturo at patuluyang pag-unlad

  Mga kahibalo nga naangkon sumala sa mga kalihukan sa pagduki-duki, ug pagmantala nga haum sa kinahanglanun sa pagtudlo ug malahutay nga pag-uswag

  So kaumani ko katao/kapasang o umanisa sii ko di kambabanog ago so kilangkapun ko mga galebek a pakaugup ko kapakausur o mangengud

 5. Peaceful and sustainable communities through the utilization of generated knowledge and competencies in collaborative extension services

  Mapayapa at matatag na komunidad sa pamamagitan ng paggamit ng naangking mga kaalaman at kakayahan sa mga gawaing pang-ekstensyon nang may pagtutulungan

  Hapsay ug dili matarug nga katawhan nga maalamon ug maabilidad sa pagtinabangay sa mga gimbuhaton nga pang-ekstensiyon

  So kapakalentad ago sa kapakausur o magengud sii ko kanggalebuka kokesalenun ko kapasang o umanisa sii ko pud a makaayon ko mga pipiya galebek

 6. Strengthened linkage and partnership with other institutions or organizations for sustained program relevance, resource generation and advocacy

  Matatag na pakikipag-ugnayan at pagsasamahan sa ibang mga institusyon o organisasyon para sa pagpapanatili ng angkop na mga programa,  pagkalap ng panustos at pampublikong suporta

  Malig-on nga pakiglambigit ug pakigtambayayong sa ubang mga tulunghaan ug kapunungan para sa makanunayon ug haum nga tulumanon, pagpangita sa makuhaan sa gastos ug suporta

  So kapakabugar o lalan ko kapakinduduluna sii ko mangengud para ko katagumpay ko mga singanin o umanisa

 

Program Objectives
 1. The AB English Program aims to develop graduates who can:
  1. demonstrate competence in the use of English in different modes of communication;
  2. produce creative and critical outputs inspired by different types of literature;
  3. apply theories and approaches in the teaching of English literature, literary criticism;
  4. use research skills in the conduct of relevant studies;
  5. integrate ICT or WEB 2 in communication, teaching, and research; and
  6. practice professional ethical standards and cultural sensitivity in actual environment.
 2. The AB Filipino Program aims to develop graduates who can:
  1. explain the current realities and issues in language and literature;
  2. articulate concepts and processes linking the different aspects of Filipino language use;
  3. implement research in language and indigenous culture;
  4. teach Filipino language, literature and research; engage in community service; and
  5. support peace advocacy in a multicultural community.
 3. The AB History Program aims to develop graduates who can:
  1. demonstrate proficiency in Filipino, English and Spanish languages; and skills in critical thinking, teaching pedagogy, leadership and community organizing in addressing historical and contemporary issues;
  2. design, implement and publish in referred journals researches on Filipino history, social, cultural, economic and political issues using Filipino historical perspectives; and
  3. practice professional and social ethics, including social responsibility, volunteerism, peace advocacy, and other socially acceptable behaviors in promoting the relevance of history for Filipino sustainable development and strengthening partnerships in international engagements.
 4. The AB Political Science Program aims to develop graduates who can:
  1. articulate the concepts, subfields, theories and methods of the discipline;
  2. apply appropriate methods and skills in executing reserach and reports;
  3. evaluate and respond to current national and global issues and problems;
  4. value humanitarian principles, multidisciplinary approaches to development and ethical political involvement; and
  5. act on social responsibilities, conflict resolution, advocacies and linkages.
 5. The AB Sociology Program aims to develop graduates who can:
  1. effectively communicate, apply concepts and theories with gender lens to the analysis of society’s culture and social issues in Mindanao and other areas;
  2. use research skills in designing, implementing, and assessing social programs and projects; and
  3. practice professional and ethical standards of Sociology and other disciplines.
 6. The BS Psychology Program aims to develop graduates who can:
  1. communicate and apply psychological concepts,theories and methods in analysing behavioral problems and issues in various social and work contents;
  2. practice proffesional and ethical standards of psychology;
  3. use psychological research knowledge and skills and communicate the research results to both specialist and non-specialist;
  4. undertake projects/activities for enhancing their personal growth and their capabilities to help others; and
  5. integrate the psychological theories, methods, and practice in preparation for psychometrician licensure examination, pursuing careers in psychology, medicine, law, teaching, counseling, human resource management, and development work.

Office of the Dean

Contact

Tel. No.: (063) 221-4050 local 4110
Email Address: cass.dean@g.msuiit.edu.ph

Position Name
Dean Prof. Rohane M. Derogongan 
Assistant Dean Sittie Noffaisah B. Pasandalan, MA
Department Chairpersons 
English Nelia G. Balgoa, DHS
Filipino at Ibang mga Wika Mary Ann S. Sandoval, PhD
History Rohane M. Derogongan, PhD
Philosophy and Humanities Fernando C. Garingo, MA
Political Science Marilou F.S. Nanaman, PhD
Psychology Priscila B. Cada, MA
Sociology Ma. Cecilia M. Ferolin, PhD

 

Coordinators
Programs Coordinator
Graduate Programs Perla P. Palomares, DPA

 

Staff
Student Data in-Charge Lorelie A. Tare
Financial Assistant and Supplies Custodian Fe C. Palmero
General Payroll in-Charge Elena M. Bobonga
Technical Writer and Assistant, Records Manager, Langkit Secretary Zarina I. Villadolid, MS
Office Secretary Michelle O. Herodias
Department Secretary Glaina Rose A. Arquillos
Computer Maintenance and Equipment Technician Jaypee A. Pedro
Support Services Jonaim D. Dipatuan
Support Services Assistant Merle B. Sumaylo

Linkages

Name of Agency Nature of Linkages
University of Malaysia Sabah (UMS) Archival Research at UMS and Other leading Institutions and Museums of Malaysia of the Department of History and Research collaboration of the Department of Sociology /Academic cooperation
National Museum of the Philippines Underwater Archeology at Iligan Bay
Asia Foundation in the Philippines Book Donors about the American Publications
Ateneo de Manila University (Loyola Heights, Quezon City) Book donors on local publications and quarter journals.
International Federation of Social Science Organizations Academic cooperation
International Conference on Policy Association Academic cooperation
International Committee of the Red Cross Book donation, Trainor’s Training
Friends of Bajau Iligan, Inc Extension Poject for Bajau ALS
Theosophical Society Extension Project Partner
Masonic Lodge No. 259 Extension Project Partner
Ginhawa (NGO) Extension Project Partner
National Commission for the Arts Extension Project Partner
PGCA Extension Project Partner
Iligan City Women’s Organization Extension Project Partner
OSAKA University Extension Project Partner
Psychological Association of the Philippine Academic/Professional Cooperation
Xavier University Academic Cooperation
Mcauley Crisis Center Extension Project Partner/Academic Cooperation
Mercy Community Hospital Academic Cooperation (OJT Worksite)
Alrose Foods Corporation Academic Cooperation (OJT Worksite)
National Power Corporation Academic Cooperation (OJT Worksite)
HOLCIM Philippines, Inc. Academic Cooperation (OJT Worksite)
Department of Social Welfare and Development Extension Project Partner/Academic Cooperation
La Salle Academy Academic Cooperation (OJT Worksite)
Master’s Technological Institute of Mindanao Academic Cooperation (OJT Worksite)
Bantay Bata Foundation Center Academic Cooperation (OJT Worksite)
Bureau of Jail Management and Penology Academic Cooperation (OJT Worksite)
St. Peter College Academic Cooperation (OJT Worksite)
Iligan Light and Power Incorporated Academic Cooperation (OJT Worksite)
Youngster Christian Learning Place Academic Cooperation (OJT Worksite)
Iligan City East High School Academic Cooperation (OJT Worksite)
Granexport Manufacturing Corporation Academic Cooperation (OJT Worksite)
COOP Academy Academic Cooperation (OJT Worksite)
Iligan City National High School Academic Cooperation (OJT Worksite)
Iligan City Government Academic Cooperation/Extension Project Partner
Pilmico Foods Corporation Academic Cooperation (OJT Worksite)
New Day Foods Corporation Academic Cooperation (OJT Worksite)
Cocoon Foundation For Substance Abuse, Inc Academic Cooperation (OJT Worksite)
Central Iligan Fastfood Inc. (Jollibee) Academic Cooperation (OJT Worksite)
Mabuhay Vynil Corporation Academic Cooperation (OJT Worksite)
Foundation of our Lady of Devine Love House of Joy Academic Cooperation (OJT Worksite)
Pryce Gases Inc. Academic Cooperation (OJT Worksite)
Lourdes College High School Academic Cooperation (OJT Worksite)
City Social Welfare and Development Academic Cooperation (OJT Worksite)
Gawad Kalinga Community Development Foundation, Inc. Academic Cooperation (OJT Worksite)
Petronas Energy Philippines, Inc. Academic Cooperation (OJT Worksite)
St. Vincent Strambi C.P. Homes for the Aged Academic Cooperation (OJT Worksite)
Iligan Cement Corporation-LAFARGE Academic Cooperation (OJT Worksite)
Iligan Medical Center College Academic Cooperation (OJT Worksite)

 

Additional Linkages
National Archives of Malaysia
University of Hawaii at Manoa
Barangay Tibanga Children Choir
Agus River Eagles club-Fraternal Brotherhood
Social watch Philippine Incorporated
Peoples Public finance Institution of the Philippines
DRRM, DILG Iligan City
Association of Schools of Public Administration in the Philippines, Incorporated
International Federation of Social Science Organization (IFSSO)
Association of Schools of Public Administration in the Philippines (ASPAP)
United States Agency for International Development (USAID)
Universiti Utara Malaysia
Philippine-Australian Alumni Association Incorporated (PA3I)
National College of Public administration and Governance (NCPAG)
Iligan City North Central School
TESDA
Climate Change Commission
ANU-AUSAID
St. Therese Academy
MSU-IIT Coop Academy
2MV-Zenith Maxima Ventures
Living Spring Academy
Sto. Niño Academy de Iligan
United Methodist Development Academy
St. Paul’s Institute of Technology
St. Margaret Child Learning Center
Christian Horizon
City Social Welfare and Development
MTIM
Dr. Rey P. Sagge Psychiatric Clinic
Lyceum of Iligan Foundation
Iligan City Jail
Tambo Police Station I
Mamsar Construction and Industrial Corporation
ECOWEB
Dangpanan sa Kabataan
Iligan Anti-Drug Abuse Council
Northern Illinois University
Balay Integrated Rehabilitation Center
(Regional Union) ASESEAN Req
Nationa Power Corporation
Davao City Treatment and Rehabilitation Center for Drug Dependence
Cooperative Development and Livelihood Office
Central Mindanao University
Asian Association of Social Psychology (Yogyakarta, Indonesia
Australian National University-Master of Natural Hazards and Disasters Program Resource Management in Asia-Pacifi Program, Crawford School for Public Policy College of Asia and Pacific
Mindanao Association of Museums
National Research Council of the Philippines
Philippines Association of Extension Program Implements, Inc.
Philippine Sociological Society
Asia Pacific Sociological Association
Climate Change Commission

Slide Slide Slide

News

MSU-IIT is DOST Center for Sustainable Polymers

by Michelle Jeanne Caracut, OC/OPI Mindanao State University-Iligan Institute of Technology (MSU-IIT) has solidified its reputation as a leading university in Mindanao by being named a Center for Sustainable Polymers – the first of its kind in the country. A sustainable polymer is a plastic material that can be used to produce a variety of...
Read More

MSU-IIT wins Best Paper in 2021 ICRII

Mr. Jayson R. Pucot, MSU-IIT’s MS Biology student, Ms. Jea Christine Escala, BS Biology alumna, and Prof. Cesar G. Demayo, faculty member of the Department of Biological Sciences and the Project leader of the Climate Change Research Group of the Premier Research Institute of Science and Mathematics (PRISM) won the Best Paper award during the recently concluded...
Read More

CON completes three-part webinar series

by Dani G. Ortega, CON The College of Nursing on May 28, 2021 completed the last of its three part webinar series on Optimizing the Value of Clinical Nursing Practice in the New Normal Transition. The three part event was done in collaboration with the MSU-Marawi Main Campus and was conducted via Zoom meeting on May...
Read More

Programs & Departments

Psychology Department

History Department

Philosophy Department

English Department

Political Science Department

Philosophy & Humanities Department

Filipino Department

Sociology Department

Graduate Programs

Programs & Departments

Psychology Department

History Department

Philosophy Department

English Department

Political Science Department

Philosophy & Humanities Department

Filipino Department

Sociology Department

Graduate Programs

Students of the College of Arts and Social Sciences

Students of the College of Arts and Social Sciences are also known as the Arachnids who favor the color green. Green, being the color of nature, balance, life, and growth, an Arachnid does not fit anywhere better than in CASS. In CASS, a student is taught to learn the Zen needed in real life. As students grow in a changing society, they come to understand the human in them. Shaped by the real master of transformation – humanity – an Arachnid knows how to build a web and when to leave it.

Student life in CASS offers a combination of fun under the sun and learning inside and outside the classroom ensuring the total development of an individual. Community work and involvement in extension projects of Departments and the College are part of a student’s academic life.

Bonafide students of the College automatically belong to their respective department organization.

 

Students of the College of Arts and Social Sciences

Students of the College of Arts and Social Sciences are also known as the Arachnids who favor the color green. Green, being the color of nature, balance, life, and growth, an Arachnid does not fit anywhere better than in CASS. In CASS, a student is taught to learn the Zen needed in real life. As students grow in a changing society, they come to understand the human in them. Shaped by the real master of transformation – humanity – an Arachnid knows how to build a web and when to leave it.

Student life in CASS offers a combination of fun under the sun and learning inside and outside the classroom ensuring the total development of an individual. Community work and involvement in extension projects of Departments and the College are part of a student’s academic life.

Bonafide students of the College automatically belong to their respective department organization.

 

CASSayuran

CASSayuran, the official student publication of the College of Arts and Social Sciences, is an organization of student writers who uphold responsible campus journalism by bringing news for CASS, from CASS and by CASS. Being one of the most active student publications in MSU-IIT, CASSayuran releases its regular issues every semester and runs its own broadcasting channel on CASSayuran YouTube, dubbed as On the Web.

With the growing influence of the internet, CASSayuran also makes use of social networking sites as extensive avenues for disseminating announcements to the studentry through its official Facebook page, CASSayuran IIT (Official), and its official Twitter account, @CASSayuran.

CASSayuran

CASSayuran, the official student publication of the College of Arts and Social Sciences, is an organization of student writers who uphold responsible campus journalism by bringing news for CASS, from CASS and by CASS. Being one of the most active student publications in MSU-IIT, CASSayuran releases its regular issues every semester and runs its own broadcasting channel on CASSayuran YouTube, dubbed as On the Web.

With the growing influence of the internet, CASSayuran also makes use of social networking sites as extensive avenues for disseminating announcements to the studentry through its official Facebook page, CASSayuran IIT (Official), and its official Twitter account, @CASSayuran.

Student's Population

Program Male Female Total
  BA SOCIO 39 92 131
  BA PSYCH 20 103 123
  BS PSYCH 28 95 123
  BA POL SCI 45 74 119
  BA ELS 47 124 171
Program Male Female Total
  BSPSYC 0 1 1
  BA FIL 18 105 123
  BA HISTORY 51 87 138
  BS PHIL 41 71 112
  BA PAN 12 73 85

Student's Population Chart

Faculty Academic Rank Distribution

Department Professor Associate Professor Assistant Professor Instructor
ENGLISH 5 10 9 0
FILIPINO 3 4 6 0
HISTORY 3 1 15 0
PHILOSOPHY AND HUMANITIES 0 2 1 1
POLITICAL SCIENCE 3 5 3 1
PSYCHOLOGY 2 4 3 0
SOCIOLOGY 3 4 2 0
Total 19 30 39 2

Population

Faculty Academic Rank Distribution

Department Professor Associate Professor Assistant Professor Instructor
ENGLISH 5 10 9 0
FILIPINO 3 4 6 0
HISTORY 3 1 15 0
PHILOSOPHY AND HUMANITIES 0 2 1 1
POLITICAL SCIENCE 3 5 3 1
PSYCHOLOGY 2 4 3 0
SOCIOLOGY 3 4 2 0
Total 19 30 39 2

Population

Events

There're no item that match your search criteria. Please try again with different keywords.

Search for Courses